ข่าว

ข่าว : ประกาศเหตุการณ์

แจ้งย้ายที่อยู่ โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด สำนักงานตัวแทนประเทศไทย

 

2023-07-28

เรียน ลูกค้าทุกท่าน, 

โคอะ เดนโกะ (สิงคโปร์) ไพรเวท ลิมิเต็ด สำนักงานตัวแทนประเทศไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ตามละเอียดดังจดหมายแนบ (เฉพาะเลขที่ห้อง)
รายละเอียดอื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ใหม่: 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24 ห้อง 24030-24031 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สค 2566 เป็นต้นไป